Cena Petra Parléře hledá nové řešení pro náměstí ve Valašských Kloboukách

Začátkem října byl vyhlášen desátý ročník Ceny Petra Parléře, jedné z nejatraktivnějších architektonicko – urbanistických soutěží, které přispívají k obnově českých měst a obcí. Soutěžící architekti si mohou zvolit ke zpracování jedno ze čtyř zadání, tří veřejných prostranství ve městech Sokolov, Valašské Klobouky a Valašské Meziříčí a průmyslového areálu v Železném Brodě. Urbanistické studie pro valašskokloboucké Masarykovo náměstí by měly předkládat taková řešení, která povedou k obnově původní společenské funkce prostoru a celkově pozdvihnou jeho estetickou úroveň.  

„Masarykovo náměstí se potýká s několika neduhy. Nevhodně je například organizována autobusová doprava, která využívá diagonálně vedené komunikace. Ta dělí náměstí na výškově nestejnorodé plochy a brání vzniku souvislého prostoru. Centrální parkoviště v horní části pak zabírá nejhodnotnější oblast na náměstí a nedovoluje vzniku klidových míst pro pobyt a odpočinek pěších. To vše dohromady ústí v nedostatek kvalitního veřejného prostoru,“ předestřel starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš. „Návrhy urbanistických studií by měly ukázat nejlepší řešení, jak vytvořit podmínky pro původní funkci náměstí jakožto reprezentativního prostoru města určeného pro setkávání, společenský a kulturní život i navazující ekonomické aktivity.“

Architekti, kteří si v soutěži zvolí téma valašskoklobouckého náměstí, budou pracovat s několika stěžejními požadavky zadavatele. „Chceme dosáhnout logického uspořádání veřejného prostranství. Mělo by se jednat o takové úpravy hlavních komunikačních tras, parkování a organizace autobusové dopravy, aby náměstí umožňovalo příjemný pobyt obyvatel i návštěvníků a dále bezpečný bezbariérový pohyb pěších. Jako příklad podobně fungujícího prostoru můžeme uvést nově upravený areál Valašskoklobouckého podnikatelského centra,“ pověděl k zadání místostarosta Martin Janík, který také za město zasedá v hodnotitelské radě Ceny Petra Parléře.
 
Soutěžící by měli navrhnout funkce pro nevyužité plochy náměstí a zapracovat návaznost na okolní městské lokality. Podtrhnout a znovu vtáhnout do centra dění by přitom měli historické dominanty jako kašnu, sochu sv. Jana Nepomuckého, mariánský sloup, středověký pranýř, Památník československé vzájemnosti nebo významné stavby. Nová koncepce náměstí by měla být orientována tak, aby odkazovala na zdejší silné kulturní, umělecké a řemeslné tradice a vyzdvihla také krásný výhled na panorama Bílých Karpat.
 
„Pokud bude vítězný architektonický návrh zdařilý, budeme řešit jeho další dopracování a kompletní realizaci v horizontu příštích čtyř let,“ pověděl místostarosta. „Finančně nenákladná opatření, která by zlepšila stav náměstí, by mohla být provedena již příští rok. Ke kompletní rekonstrukci se ovšem budou nejprve hledat vhodné dotační zdroje určené na obnovu městských historických center.“
 
Masarykovo náměstí má tvar čtverce o straně 130 metrů a svými rozměry patří mezi největší u nás, velikostí srovnatelné například s náměstím v Českých Budějovicích. Bylo založeno v roce 1356 a podle tehdejších poměrů je možné usuzovat o jeho značném významu. Posledních úprav se dočkalo v devadesátých letech, kdy došlo k rekonstrukci především v dolní části náměstí.
 
Harmonogram Ceny Petra Parléře stanovuje, že soutěžící si mají možnost do 30. listopadu vyzvedávat soutěžní podklady zvoleného zadání. Architektonicko-urbanistické studie pak musejí být odevzdány vyhlašovateli do 11. ledna 2013 do 12 hodin. Hodnotitelská rada vyhlásí výsledky k 27. březnu 2013. Vítězům udělí Společnost Petra Parléře odměny v celkové výši 320 tisíc korun.