Neziskové organizace se mohou ucházet o granty pro rok 2013

Město Valašské Klobouky vyhlašuje další ročník Programu Spolupráce, tedy grantového řízení určeného zdejším neziskovým subjektům. Organizace s kulturním, folklórním, tělovýchovným, přírodovědným a dalším zaměřením díky němu mohou získat grant na projekt, plošnou podporu a další formy finanční pomoci. Přihlašovací formuláře spolu s potřebnými doklady musí žadatelé doručit na podatelnu městského úřadu do konce října.

„Spolkový život ve Valašských Kloboukách je bohatý a podílí se na něm celá řada sdružení a organizací. Ty se věnují přípravě pestrých aktivit jak pro své členy, tak pro širokou veřejnost. Prostřednictvím Programu Spolupráce se je snažíme v těchto záměrech podpořit a zmírnit jim časté potíže se zajišťováním prostředků na projekty i běžnou činnost,“ vyjádřil místostarosta Martin Janík. Město podle něj pro grantový program na příští rok vyhradilo ze svého rozpočtu 1,15 milionu korun. Organizace mohou získat některou ze čtyř forem finanční pomoci. Základní je plošná podpora, jež je určena na zajištění činnosti neziskového subjektu, čili má být využita na úhradu nákladů za energie, nájmy, dopravné a podobně. Částka se přiděluje podle výše obratu organizace a pohybuje se od 3,5 do 15 tisíc korun.

Neziskové subjekty dále mohou získat grant na konkrétní akci či projekt. „Jejich záměr se přitom musí uskutečnit v roce 2013 na území města Valašské Klobouky, nebo musí být obyvatelům a občanům spádových obcí přímo určen. Může se jednat o mimoškolní aktivity dětí a mládeže, akce se sportovním a kulturním zaměřením, aktivity věnované ochraně přírody, životnímu prostředí a environmentální výchově, projekty se společenským zaměřením či k podpoře rozvoje místní demokracie a další,“ přiblížil místostarosta. Jedna organizace může podat žádost o grant pouze na jeden projekt a maximální výše požadovaných prostředků může dosahovat 30 tisíc korun.
 
Valašské Klobouky se dále věnují podpoře tradičních akcí, které tvoří významnou část kulturního života města, a tak zde vyčlenila speciální formu pomoci. „Tyto akce většinou přesahují rámec města i regionu, jsou navštěvovány lidmi z dalekého okolí a podněcují turistický ruch v naší oblasti. Pořadatelům tedy náleží zvláštní dotace na jejich realizaci,“ pověděl Martin Janík. Do této skupiny jsou obvykle řazeny velké společenské události jako Mezinárodní hudební a folklorní festival Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, Valašský mikulášský jarmek či Valašské kumštování.
 
Poslední formou finanční pomoci je příspěvek pro sportovní oddíly ve městě i místních částech. Cílem je podpora budování kultury sportu na všech úrovních a rozvíjení soustavné práce s dětmi a mládeží. Tvorba volnočasových aktivit a sportovních programů je totiž důležitá nejen pro zdravý životní styl mladé generace, ale také je prevencí kriminality, vandalství a dalších nežádoucích jevů.  
 
Uzávěrka Programu Spolupráce je 30. října. Přijaté žádosti posoudí grantová komise i rada města a o konečném přidělení finančních prostředků rozhodne koncem roku zastupitelstvo.